top of page

 

کار شما چیست؟ 


ما مرکز آموزشی  در جزیره خیوس در یونان را اداره می کنیم. حدود ۳۰۰۰ پناهنده، که بسیاری از آن زن و مرد جوان بین ۱۶ تا ۲۴ سال هستند، در جزیره زندگی می کنند. برخی از آنان در ۱۴ سالگی  دیارشان راترک کردند و الان در وضیعتی به سر می برند که دسترسی به تحصیلات کار، و تعلیم زبان را ندارند.   

 
چرا این کار را می کنید؟ 


ما باور داریم که از این راه می توانیم به جوانان و جامعه های که در آینده آنها را جذب می کنند کمک کنیم. برای آنهایی که محتملا نان آور مرکزی خانواده هایشان هستند، چه در یونان وچه در اورپا، تحصییلات، زبان ها، و فهم رایانه ابزار مهمی خواهد بود. 
 

کی هستید؟ 


ما گروهی از داوطلبان هستیم: شامل مربی ها، متخصص های گروه‌‌درمانی، معلم های درام و خلاقیت و حتی پخت و پز و نجاری. ما همه باور داریم که نبایدمنتظر باشیم تا دیگری کار را انجام دهد. 
 
چرا خیوس؟ 


زیرا پریشانی پناهندگان هولناک است. کشتی های پر از پناهندگان مرتب می آیند. یاس پناهندگان زیاد است، و اقدام به خودکشی روال معمولی گرفته است. سازمان دیگر از ما خواهش کمک کردو ما تصمیم گرفتیم که پاسخ بدهیم. 
 

همه سوریه ای هستند؟ 


نه. بین پناهندگان آفغانی ها، عراقی ها، و کردها هم هست. 
 

همه پناهندگان هستند؟ 


نه. مثل هر جمع پناهندگان دیگری در دنیا، کارگران مهاجر هم با پناهندگان می آیند، اما تعداد کارگران نسبتا کم است. به هر حال، ما به همه کمک می کنیم. 
 
منابع مالی شما از کجا؟ 


همه بودجه ما از کمک ها می آید. ما همه داوطلب هستیم، پس اکثریت خرج پروژه برای اجاره، تجهیزات، حساب ها، و پرواز ها برای چند داوطلب اسرائیلی می رود. ما با جامعه محلی یونانی و همچنین داوطلب بین پناهندگان اردوگاه کار می کنیم. 
 
​با این پول چه کار می کنید؟ 


همه هدایا به تهیه فعالیت ما می رود.  

 

می توانم ​ تجهیزات اهدا کنم؟ 


متاسفانه، به جز کتاب های عربی، انگلیسی، و فارسی و کفش های ورزشی، در این مرحله نمی توانیم هیچ تجهیزات بپذیریم. هزینه فرستادن تجهیزات به یونان بسیار گران ا است، و ترجیح می دهیم پول را در اقتصاد محلی در خیوس سرمایه گذاری کنیم. خیلی خوشحال می شویم که کتاب های انگلیسی، عربی، و فارسی برای کتابخانه و کتابخانه سیار ما قبول کنیم. 
 
ممنون 

'What is Imagine?

bottom of page